Nyheter

Villakunder kan styra sin fjärrvärme direkt i mobilen
2018-06-19

Nu blir det ännu enklare för Lidköping Energis villakunder att ha koll på sin fjärrvärmeanvändning. Som en del i det nya förmånliga serviceavtalet Trygg Värme erbjuds möjligheten att styra bostadens fjärrvärmecentral via en apptjänst i mobilen eller läsplattan. –Appen gör kunden mer medveten om sin förbrukning. Samtidigt visar våra tester att inomhustemperaturen upplevs jämnare med appstyrning, säger energibolagets värmenätschef Katja Nylén.

Lidköping Energi levererar klimatsmart fjärrvärme till totalt drygt 4 200 kunder i centralorten. Villakunderna utgör merparten och införandet av en mobil appstyrning är ytterligare ett steg mot en ännu smidigare och mer digitaliserad service, där kunden får bättre koll på sin förbrukning och kan styra sin inomhustemperatur mer exakt. I första skedet är det villakunderna som erbjuds serviceavtalet med fjärrvärmeappen, men Lidköping Energi ser också över möjligheterna att hitta smidiga digitala lösningar även för flerfamiljshus och företagskunder.

– Vi har redan ”Mina Sidor” på vår hemsida där alla våra kunder får en bra överblick över sin förbrukning, men appen tar det ett steg till, påpekar Katja Nylén.

Sänkt förbrukning och jämnare temperatur
Appen, som alltså laddas ner i mobilen eller läsplattan, gör det exempelvis enkelt att sänka innetemperaturennär man åker på semester. Temperaturer och kurvor kan också följas och styras i realtid på distans. När systemet testats har resultatet bland annat blivit lägre förbrukning och därmed sänkta kostnader för kunden.

– Den stora nyttan är att kunden får får full koll och intresserar sig för sin förbrukning på ett annat sätt. Det ökar motivationen att effektivisera sin energiförbrukning, vilket gynnar både miljön och den egna plånboken. Dessutom upplever många som testat appen att inomhustemperaturen blivit jämnare, säger Katja Nylén.

Tjänst med gratis arbetstid och service
Appstyrningen fungerar med hjälp av en temperaturgivare, en styrdosa och en särskild mjukvara som installeras av Lidköping Energi ute hos de villakunder som så önskar. Kundens direktiv via appen förmedlas sedan direkt till bostadens fjärrvärmecentral. Apptjänsten ingår i ett förmånligt serviceavtal kallat Trygg Värme. För 89 kronor i månaden samt en engångsavgift får villakunden inte bara apptjänsten, utan också en extra självriskförsäkring och gratis arbetstid vid servicearbeten.

– Vi vill erbjuda en trygg och smidig helhetstjänst som lönar sig över tid för kunden. Våra kundundersökningar visar att intresset är stort för applösningen bland villaägarna och i samspel med dem gör vi nu fjärrvärmeni kommunen till en ännu mer hållbar lösning, säger Lidköping Energis VD Peter Johansson.

Pressmeddelande i PDF-format hittar du här.

Mer information om trygghetsavtal hittar du här. 

För mer information, kontakta:
Peter Johansson, VD Lidköping Energi
Tel 0510-77 02 90
Katja Nylén, Värmenätschef, Lidköping Energi
Tel 0510-77 02 91Lidköping


Lidköping Energi i nationellt forskningsprojekt som ger effektivare avfallsförbränning
2018-03-26

I samarbete med Chalmers tekniska högskola och den statliga forsknings- och innovationspartnern RISE kommer Lidköping Energi under hösten 2018 att pröva rest produkter från gjutformar som bäddmaterial i fjärrvärmepannorna, istället för ny natursand. Det förväntas ge ännu effektivare förbränning, samtidigt som gjuteri branschens restprodukter kommer till nytta.

Bäddmaterial i form av sand behövs för att sprida ut värmen och effektivisera förbränningen av avfall och biomassa i vissa panntyper. Sanden fungerar ungefär som heta stenar i en eldstad, där luften som reglerar förbränningen blåses in underifrån genom sandbädden.

70 000 ton läggs på hög varje år
Enbart Lidköping Energi förbrukar varje år omkring 2 000 ton ny natursand i sina pannor. Samtidigt lägger gjuteri branschen årligen cirka 70 000 ton slagg på hög, även om en stor del också används som fyllnadsmaterial. I tillverkningsprocessen används sanden för att göra formar eller kärnor vid gjutning av olika stålgods. Merparten av den nya sanden återanvänds flera gånger, men den årliga resten är ändå stor. – Det gynnar förstås både fjärrvärmeoch gjuteribranschen om vi kan ta tillvara på ytterligare en restprodukt som annars inte kommer till nytta, påpekar Lidköping Energis projektledare BengtOlof Andersson.

Järnrester ger bättre förbränning
Restprodukten från gjutformarna innehåller dessutom järn som ger bäddmaterialet syrebärande egenskaper. Det får i sin tur en positiv effekt på förbränningen i värmepannorna. – Genom den här typen av branschöverskridande samarbeten kan vi nu utveckla en ännu mer effektiv och hållbar förbränningsprocess, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Vi kan minska våra inköp av ny natursand och förbättra förbränningen i våra pannor, samtidigt som gjuteribranschen minskar kostnaderna för deponi, konstaterar BengtOlof Andersson.

Storskaligt test hösten 2018
Lidköping Energi har tillfrågats om att ingå i forskningsprojektet tack vare sin långa erfarenhet inom avfallsförbränning. Ett storskaligt test med gjuterisand som bäddmaterial planeras under hösten 2018, tillsammans med Chalmers och Research Institutes of Sweden (RISE). Det är ett oberoende statligt forskningsinstitut med uppdrag att bland annat bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Pressmeddelande i PDF-format hittar du här.

För mer information, kontakta:
Bengt-Olof Andersson, Projektledare Lidköping Energi
Tel 0510-77 00 06


Nytt starkt klimatbokslut för Lidköping Energi
2018-02-13

När Lidköping Energi producerar fjärrvärme, hetvatten, ånga och el till den lokala marknaden gör bolaget, tillsammans med alla sina kunder, samtidigt en insats för miljön. Modellen att återvinna energi ur restavfall innebar att utsläppen av växthusgaser bara under 2016 reducerades med 47 600 ton, jämfört med om energin skulle framställts på andra sätt. Det visar vårt senaste klimatbokslut.

Lidköping Energi producerar varje år cirka 410 GWh fjärrvärme och el. Det täcker bland annat värmebehovet för 90 procent av Lidköpings centralt belägna bostäder och över 60 procent av vad den lokala industrin förbrukar. 99,6 procent av fjärrvärmen produceras av återvunna eller förnybara bränslen.

Minskar utsläppen av växthusgaser
Modellen att genom högeffektiv förbränning återvinna energin ur restavfall från både företag och hushåll är i praktiken också en miljöinsats. Lidköping Energis andra klimatbokslut, som tagits fram av det oberoende miljöutredningsföretaget Profu, visar att avfallsförbränningen i Lidköping under 2016 bidrog till att minska utsläppen av så kallade koldioxidekvivalenter (CO2e) med 47 600
ton. Om Lidköping Energis produktion ersatts med andra alternativ, så hade utsläppen av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen med andra ord varit betydligt större.
– När allt avfall har källsorterats ser vi till att utnyttja det som blir kvar maximalt i vår produktion av både värme och el. I samband med förbränningen renar vi dessutom avfallet från gifter och metaller, säger Lidköping Energis Miljösamordnare Johan Ekblad.

Bolagets första klimatbokslut gjordes 2015 och det gav samma entydiga svar som för 2016: Fjärrvärmesystemet är inte bara tryggt och smidigt för kunderna, utan alla som ansluter sig till det lokala fjärrvärmenätet gör också ett bra miljöval jämfört med att satsa på andra befintliga energilösningar.

Reducering motsvarande nio månaders biltrafik
I klimatbokslutet beräknas hur mycket Lidköping Energis verksamhet påverkar klimatet genom sina egna utsläpp av växthusgaser. Det kan vara i form av exempelvis transporter och energiförbrukning, så kallad
tillförd klimatpåverkan. Samtidigt beräknas hur mycket klimatpåverkan som undvikits tack vare att lidköpingsborna kunnat använda fjärrvärme istället för andra vanliga alternativ. För 2016 konstateras att den undvikna klimatpåverkan blev 47 600 ton större än den tillförda. De reducerade utsläppen motsvarar vad all biltrafik i Lidköping släpper ut under nio månader.

En miljöguide
VD Peter Johansson ser klimatbokslutet som en viktig miljöguide för Lidköping Energi.
– Vi kommer att fortsätta investera i vår verksamhet för att ytterligare minska vår egen klimatpåverkan och här ser vi redan en ytterligare förbättring mellan åren 2016 och 2017. Samtidigt ska vi bli ännu bättre på att inspirera lidköpingsborna att tänka hållbart i sin egen vardag, säger Peter Johansson.


Hela rapporten hittar du här.

Pressmeddelande i PDF-format hittar du här.

För mer information, kontakta:
Peter Johansson, VD Lidköping Energi
Tel 0510-77 02 90
Johan Ekblad, Miljösamordnare, Lidköping Energi
Tel 0510-77 00 17


Ingen prishöjning på fjärrvärmen i Lidköping
2018-01-29

Kommunägda Lidköping Energi lämnar priset oförändrat under hela 2018 för sina 4 200
fjärrvärmekunder.
– Tack vare effektiviseringar i verksamheten kan 2017 års fjärrvärmepris fortsätta att gälla för både privatkunder och företag. Det stärker ytterligare fjärrvärmens position som en hållbar och prisvärd lösning, säger bolagets VD Peter Johansson.

Lidköping Energi har de senaste åren gjort målmedvetna investeringar för att effektivisera värmeproduktionen vid kraftvärmeverket i Östra hamnen. Effektiviseringarna gör att energibolaget nu kan avstå en höjning av fjärrvärmepriset 2018.
– Ett bra exempel är ackumulatortanken, där vi kan lagra hett vatten för fjärrvärmesystemet. Ackumulatorn fungerar som en stor energitermos och gör att vi inte behöver förlita oss på fossilolja under kalla dagar eller när något strular. Det innebär i slutänden sänkta kostnader och det är något som givetvis även gynnar våra kunder, säger driftchef Henrik Sasse.

99,6 procent återvunnet eller förnybart
Tre fjärdedelar av Lidköping Energis produktion består av fjärrvärme och totalt löser det kommunägda energibolaget drygt 90 procent av uppvärmningsbehovet för Lidköpings alla bostäder i tätorten, samt 60 procent av industrins energibehov. Lidköping energi återvinner energi ur restavfall och 99,6 procent av fjärrvärmen produceras av återvunna eller förnybara bränslen. Fjärrvärmen distribueras sedan
i form av cirkulerande hetvatten via ett väl utbyggt ledningsnät i Lidköpings centralare delar. Hos varje kund finns en anläggning som reglerar den individuella förbrukningen till vattenburna element och för uppvärmningen av varmvatten.

Kunderna är en del av kretsloppet
Värmenätschefen Katja Nylén konstaterar att fjärrvärmekunderna är en del av det lokala kretsloppet, eftersom de gör det möjligt att återanvända restavfall och omvandla det till klimatsmart energi.
– Därför känns det extra bra att kunna ligga kvar på en oförändrad prisnivå. Beslutet gäller även våra leveranser av hetvatten och ånga till processindustrin, påpekar Katja Nylén.


Aktuell prislista för privatkunder hittar du här.
Aktuell prislista för företagskunder hittar du här. 

Pressmeddelande i PDF-format hittar du här.

För mer information, kontakta:
Peter Johansson, VD Lidköping Energi
Tel 0510-77 02 90
Katja Nylén, Värmenätschef, Lidköping Energi
Tel 0510-77 02 91


Lidköping Energi har drygt 50 anställda och ägs av Lidköpings kommun. Dygnet runt förser bolaget drygt 4 200 kunder i Lidköping med driftsäker och klimatsmart fjärrvärme, hetvatten och processånga som framställs genom förbränning av restavfall. Bolaget producerar även el. Genom kostnadseffektiva
och moderna energisystem är ambitionen att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle.

Kontakta ossDriftinfo