Information

INFORMATION OM FJÄRRVÄRME OCH FÖRBRÄNNING AV AVFALL

Avfall finns och det måste vi förhålla oss till. Så länge det finns ska vi ta hand om det på bästa sätt. Det bästa är att minimera mängden avfall. Nästa steg är att återanvända och återvinna det avfall som ändå uppstår. Det som inte går att återanvända eller materialåtervinna, för att materialet är uttjänt eller av andra skäl, kan också komma till nytta - genom att vi återvinner energin ur det till el och värme.

All konsumtion leder till avfall. För att spara på naturens resurser är det viktigt att så mycket som möjligt av avfallet återanvänds och återvinns. Energiåtervinning är en form av återvinning. Det innebär att det avfall som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt i stället kan ge el och fjärrvärme genom att bli bränsle i ett kraftvärmeverk.

Genom att använda det som annars skulle gå till spillo minskar användningen av primärenergi, det vill säga den energi som finns i själva naturresursen, som olja, kol eller träbränsle. På så vis sparar vi på naturresurser.

I Europa läggs mycket av avfallet på deponi, det vill säga på soptipp, och det leder till stora miljöproblem. I Sverige har vi möjlighet att ta hand om en del av det avfallet i våra kraftvärmeverk. På det sättet hjälper vi länder som inte kan ta hand om sitt avfall själva att lösa ett problem. Samtidigt måste de skaffa sig teknik för sopsortering, eftersom det avfall vi tar emot måste vara sorterat på förhand. De kan på så vis själva bli bättre på avfallshantering.

Värme- och elproduktion

Mer information
Från bränsle till värme Huvudanläggningen PC Filen ligger i östra hamnen. Anläggningen består av fyra avfallspannor på tillsammans 70 MW samt två pannor där bioolja förbränns på totalt 30 MW. Avfallspannorna används som baslastpannor över hela året. Under vinterperioden går biooljepannorna in för att täcka belastningstopparna. Vid störningar i värmeproduktionen med fastbränsle kan biooljepannorna också startas. Utöver PC Filen så finns även pannkapacitet på PC Släggan i Västra Hamnen. I denna panna eldas olja och den används mycket sällan och endast då det är störningar i den övriga värmeproduktionen. Värme blir el Lidköping Energi producerar el i två turbiner på tillsammans 10 MW. Energin i hushållsavfall från kommuninvånare i Lidköping omvandlas därmed både till värme och el. Rening av rökgaser Rökgaserna leds genom en cyklon och därefter till ett slangfilter. Det mesta av stoft och miljöskadliga ämnen fångas upp i denna process. Därefter leds röken in i en våt process med efterföljande rökgaskondensering. Vatten spolas på röken för att utvinna ytterligare energi samt tvätta bort de miljöskadliga ämnen som inte fångades upp i det torra steget. Förorenat vatten behandlas i ett internt reningsverk till närmast dricksvattenkvalitet. Effekter, bränsle med mera

Vem får lämna avfall?

Mer information
För att få lämna avfall till Lidköping Energi måste ett avtal finnas. Kommuner som har avtal med oss är t ex Lidköping, Essunga, Vara och Götene. En avgift tas ut per ton mottaget avfall. Storleken på avgiften beror på avfallets beskaffenhet. De vanligaste typerna av avfall är hushålls- och grovavfall. Avfall som lämnas till oss för förbränning får naturligtvis inte innehålla obrännbart eller farligt avfall. Denna typ av avfall lämnas vid någon av miljöstationerna i kommunen eller återvinningscentralen vid Kartåsen.

Fjärrvärme

Mer information
Fjärrvärme är bekvämt, säkert och konkurrenskraftig gentemot alternativa uppvärmningsformer såsom olja och el. Utbyggnad av fjärrvärme Fjärrvärmenätet är utbyggt i hela centralorten. Utbyggnad sker i samband med nybyggnationen av småhus i tätortens ytterområden. Fjärrvärmedistribution Värmeverkets abonnenter förses med värme genom de 43 mil rör som under åren lagts ned i marken. För att undvika korrosion i rören har fjärrvärmevattnet gjorts syrefattigt. Energin i vatten växlas över till abonnenten i en central (värmeväxlare) i respektive fastighet. Vattnet återvänder sedan till värmeverket för att värmas och därefter skickas ut på nätet igen. Det upphettade vattnet som pumpas ut på nätet håller en temperatur mellan 80-120 °C. Variationen beror på om det är sommar eller vinter. Lidköping Energi började med att ansluta flerbostadshus och industrier. De senaste åren har framför allt småhus i tätorten stått för anslutningen. Även om småhus är den största kundkategorin svarar dessa endast för 20 procent av den försålda energin.

 

Fjärrvärmekund

Fastighetsägare i områden som ingår i utbyggnadsplanen blir kontaktade av värmeverket. Övriga fastighetsägare som funderar på att ansluta sig till fjärrvärme tar kontakt med Expeditionen. Till intresserade fastighetsägare tas kalkyl fram och plan för installationen upprättas. Fastighetsägaren beställer värmeväxlare av Lidköping Energi eller den rörfirma man valt för installationen och rördragning inne i fastigheten. Efter att värmeverket byggt ut nätet i området fram till fastigheten samt rörfirman installerat växlaren görs en besiktning av anläggningen. Därefter släpps värmen på och återställning av mark sker. Hus fjärrvärme Fjärrvärmeledningar (1) kommer utifrån in i huset där de ansluts i en fjärrvärmecentral (2). Energin i fjärrvärmenätet överför i centralen till det vattenburna värmesystemet (3) i fastigheten samt kallvattnet från vattenverket (4), vilket användas som tappvarmvatten (5). Lidköping Energis största kundkategori består av småhusägare. Denna grupp utgör 84 procent av kunderna, men svarar endast för 20 procent av försåld energi. Kunder i kategorin småhus får räkning från värmeverket fyra gånger per år. Övriga kunder får räkning varje månad. Även småhuskunder kan välja månadsvis debitering. Avläsning görs inför varje räkningsperiod. Abonnenter som önskar betala sina räkningar via autogiro kontaktar Lidköping Energi.

Import av avfall

Mer information
Vi importerar avfall från Norge och Storbritannien. Det importerade avfallet genomgår noggranna kontroller både innan, under och efter leverans för att motsvara de krav Lidköping Energi ställer på både kvalitet och hantering. Genom att importera avfall bidrar vi faktiskt till att minska utsläppen av växthusgaser. Läs mer här.

Myter om energiåtervinning

Mer information
Det finns många myter om energiåtervinning. Energiföretagen Sverige har samlat sju av dessa myter och presenterar även fakta om påståendena. Läs mer här. 
Kontakta ossDriftinfo