Nyheter

Nyheter

Vi vill veta vad du tycker!
2020-09-22

Under september och oktober genomför vi en kundundersökning i samarbete med Supportföretaget TMJ Group AB. Det innebär att du som kund kan komma att bli uppringd för en kort intervju. Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt utvecklingsarbete. Vi är mycket tacksamma om du vill delta i undersökningen. Intervjun tar cirka 5 minuter i anspråk och du är givetvis helt anonym.

Supportföretaget TMJ Group ringer från ett 0510-nummer. Företaget arbetar enligt GDPR och de har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal där de åtar sig att kassera alla personuppgifter efter avslutad undersökning. Läs mer om hur Lidköping Energi arbetar med GDPR.

Flygtermografering 27/2
2020-02-27

Flygtermografering kommer genomföras den 27 februari med start klockan 22.00 över Lidköpings tätort. Detta innebär att ett flygplan kommer flyga på relativt låg höjd i ett par timmar och med hjälp av en IR-kamera fotografera vårt fjärrvärmenät. Fotograferingen görs för att upptäcka eventuella läckor så vi kan åtgärda energiförluster i fjärrvärmenätet. Scanningen av ledningarna kan upptäcka minimala och annars osynliga läckage vilket innebär att vi kan förebygga omfattande läckor och avbrotten i fjärrvärmeleveransen till våra kunder blir inte lika omfattande.

Flygningen kommer ske sent på kvällen/tidig natt för att få så optimala förutsättningar som möjligt då solen inte får värma upp marken. Minusgrader, snöfritt och klar himmel är att föredra vid termograferingen. Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter det kan innebära.

Lidköping Energi utser Valmet till
leverantör av allbränslepanna

2020-02-18

Nu står det klart att Valmet blir leverantör till den nya allbränslepannan, som ska ersätta de två äldsta avfallspannorna på Lidköping Energi som togs i drift när anläggningen byggdes 1985. Lidköping Energi har tillstånd att förbränna 130 000 ton avfall årligen, och genom en noga övervakad process omvandla energin i avfallet till fjärrvärme, hetvatten, processånga och el. Pannan ska vara i drift december 2021.
- Vi är stolta över den förbättring vi gör i anläggningen. Vi kommer att bli mer kostnadseffektiva, få en bättre tillförlitlighet och förbättra vårt klimatavtryck, säger Stina Bergenheim, VD Lidköping Energi.

Kommunägda Lidköping Energi har skrivit avtal med Valmet om leverans av en ny kraftvärmepanna. Den nya pannan är en så kallad allbränslepanna på 20 MW, som kan eldas med industri- och hushållsavfall samt biobaserat bränsle så som träflis. Pannan kommer ersätta de två äldsta avfallspannorna som togs i drift när anläggningen byggdes 1985. De senaste åren har de äldsta pannorna krävt omfattande underhåll, vilket gjort det nödvändigt med en nyinvestering. Den nya pannan kommer att byggas i befintlig pannhall för att hålla kostnaderna nere. Rivningsarbetet av de uttjänta pannornakommer att påbörjas i vår. Golvet i hallen kommer att förstärkas inifrån och taket kommer att höjas för att ge plats åt den något högre pannan. Valmet har idag ett 20-tal liknande pannor i drift.

Ökad elproduktion
För att ta tillvara på all energi i avfallet, kommer även en investering göras i en ny ångturbin som producerar el. Den totala årsproduktionen av el kan då dubbleras. Genom att öka elproduktionen minskas utsläppen av klimatgaser globalt genom att ersätta motsvarande mängd el producerad av kol och naturgas. Affären med Valmet avser inte ny turbin, vilket företag som kommer leverera turbinen är inte klart ännu.

Möter framtida miljökrav
Redan i början av 1980-talet började planerna på avfallsförbränning ta form i kommunen och 1985 togs anläggningen i drift. Att göra fjärrvärme och el av avfall är ett klimatsmart sätt att tillvarata energin i sådant som annars skulle gått till spillo. Vid avfallsförbränning fångas och förstörs skadliga ämnen på ett säkert sätt samtidigt som behovet av deponi minskas. En deponi riskerar att läcka metangas och tungmetaller över tid. Lidköping Energi driver tillståndspliktig verksamhet som regleras bland annat av gränsvärden gällande utsläpp till luft och vatten. Den årliga miljörapporten visar att utsläppen ligger långt under rådande gränsvärden. Den kommande moderniseringen av anläggningen med en ny panna, får en positiv klimatpåverkan direkt och indirekt genom ökad elproduktion samt minskning av råvaror som sand, kalk och aktivt kol. Valmet har mångårig erfarenhet av avfallspannor, och panntypen är av beprövad teknik, som med stor marginal uppfyller Industriutsläppsdirektivet (IED).
- Vi lever upp till rådande miljökrav idag, men med en ny panna står vi väl rustade att möta framtida miljökrav,säger Stina Bergenheim, Lidköping Energi.

Avtalet signerades av Lidköping Energis vice ordförande Pär Johnson och VD Stina Bergenheim.

För mer information, kontakta:
Stina Bergenheim, VD Lidköping Energi
Tel: 0510-77 02 90

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

Podcast - Hållbara Lisch
2019-11-08

Vi har fått den äran att gästa podden Hållbara lisch. Lyssna på när programledaren Sebastian Bourghardt träffade vår miljösamordnare Johan Ekblad och marknadskoordinator Frida Andersson.

I avsnittet pratar vi bland annat om hur klimatsmart det är med energiåtervinning, varför vi importerar avfall och vad det är som kommer ut ur skorstenen egentligen. I programmet gästspelar Bengt-Olof Andersson som varit med från början 1985. Han berättar om utvecklingen av företaget och om hur det hela startade.

Trevlig lyssning!

Beviljas bidrag för rening av dagvatten
2019-11-07

Kommunägda Lidköping Energi har beviljats 3 607 200 kronor i bidrag från Naturvårdsverket för att minska spridning av mikroplast i dagvatten. Pengarna kommer användas till en ny avancerad reningsanläggning för dagvatten.
- Vi ser mycket positivt på att, tack vare bidraget, kunna bidra till att färre mikroplaster når våra vattendrag och minska dagvattnets negativa effekter på vattenmiljön, säger Johan Ekblad, Miljösamordnare Lidköping Energi.

Lidköping Energi har beviljats bidrag på 3 607 200 kronor från Naturvårdsverket som kommer användas till att
optimera nuvarande reningssystem av dagvatten samt till att testa ny teknik för att förhindra att mikroplast och andra föroreningar når våra sjöar och vattendrag. Projektet ska även bidra till kunskapsspridning om rening av dagvatten och i förlängningen leda till att miljökvalitetsmålen grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag samt giftfri miljö uppfylls.

Mikroplast i dagvatten
Mikroplast är ett samlingsnamn på små plastfragment upp till fem millimeter. Mikroplast kan från början vara tillverkade som små partiklar men de kan även bildas vid slitage av däck eller nedbrytning av plastskräp. Mikroplast misstänks kunna påverka vattenlevande organismer negativt på flera olika sätt. De största utsläppen av mikroplaster sprids till hav och vatten via dagvattensystem. För att minska utsläppen av mikroplaster till vattenmiljön finns möjlighet att söka statligt stöd genom Naturvårdsverket för bidrag till avancerad reningsteknik i dagvattenledningar och avloppsreningsverk. 2019
delades 25 miljoner ut till företag och organisationer för olika typer av dagvattenåtgärder.

Kunskapsspridning
Projektet har nyligen inletts och i ett första skede sker provtagningar av dagvattnets nuvarande karaktär för att hitta rätt teknisk lösning för att optimera reningen av vattnet. Projektet kommer att slutföras och redovisas i slutet av 2020.
- Vår ambition, utöver att utveckla reningen av vårt egna dagvatten, är att kunna sprida vår kunskap och erfarenhet vidare till liknande verksamheter när reningsanläggningen är i drift, säger bolagets miljösamordnare Johan Ekblad.

För mer information, kontakta:
Johan Ekblad, Miljösamordnare Lidköping Energi
Tel: 0510-77 00 17
Klas Hallgren, tf. VD Lidköping Energi
Tel: 0510-77 08 74

Läs pressmeddelandet i sin helhet här. Bidrag Naturvårdsverket dagvatten 191107

Stina Bergenheim utsedd till ny VD 
2019-05-28

Styrelsen i Lidköping Energi AB har utsett Stina Bergenheim till ny VD för bolaget.
Stina Bergenheim arbetar idag som VD på Götene Vatten och Värme AB.

Under måndagens styrelsemöte i Lidköping Energi presenterades Stina Bergenheim som ny VD för bolaget. Stina Bergenheim är utbildad kemiingenjör och har arbetat inom kemisk processindustri innan siktet ställdes mot energibranschen. Med tjänster inom både Skara Energi och Götene Vatten och Värme AB har hon tillskaffat sig mångårig erfarenhet av fjärrvärmebranschen. Idag arbetar hon som VD för det kommunalägda bolaget Götene Vatten och Värme AB. Hennes brinnande entusiasm för energi och miljö är tydlig.
- Jag vill visa att Lidköping Energi utför en samhälls- och miljönytta, att förbränna avfall är inte något fult och smutsigt, säger Stina Bergenheim.

Just miljöintresset är något som lyser igenom även i det privata, då fritiden gärna spenderas med kajakpaddling i Vänern eller med långa vandringar.
- Vetskapen om att svenska sopor inte läggs på deponi tack vare avfallsförbränning glädjer mig, jag vill att mina efterlevande ska få ta del av samma fina natur, säger Stina Bergenheim.

Peter Johansson avgick som VD tidigare i år efter åtta år i bolaget. Stina Berghenheim kommer tillträda sin tjänst på Lidköping Energi den 27 november 2019. Klas Hallgren utsågs till tillförordnad VD under
rekryteringsprocessen och kommer så att fortsätta fram till att tjänsten tillträds senare i år.

För mer information, kontakta:
Klas Hallgren, tf. VD Lidköping Energi
Tel: 0510-77 08 74

Pressmeddelande i PDF-format hittar du här.


Lidköping Energi besparar kommunen 41 700 ton koldioxidutsläpp
2019-05-06

Genom energiåtervinning av restavfall gör Lidköping Energi årligen samhället en stor
klimatnytta. Det senaste klimatbokslutet visar att bolaget reducerade utsläppen av växthusgaser motsvarande 41 700 ton CO2e enbart under 2018. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv motsvarar de minskade utsläppen ett värde av 47 miljoner kronor*.
- Miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för oss, därför är det en självklarhet för oss att
kartlägga och redovisa vår totala klimatpåverkan, säger Lidköping Energis miljösamordnare Johan Ekblad.

Kommunalägda Lidköping Energi producerar varje år cirka 410 GWh fjärrvärme och el. Det täcker bland annat värmebehovet för mer än 90 procent av hushållen i Lidköpings tätort och över 60 procent av vad den lokala industrin förbrukar. Varje år energiåtervinns drygt 126 000 ton hushålls- och restavfall som i värsta fall hade hamnat på deponi eller förbränts utan att energin tagits tillvara.
- Vi ser till att utnyttja energin i avfallet maximalt och i samband med förbränningen renar vi dessutom avfallet från gifter och metaller som annars hade hamnat i naturen, säger Lidköping Energis miljösamordnare Johan Ekblad.

Minskat utsläpp av växthusgaser
I början av april samlades därför kundrepresentanter till Pris- och Klimatdialog hos Lidköping Energi.
- Vi ser att Prisdialogen hjälper våra kunder med bättre underlag för sin egen budgetering och framtidsplanering. Samtidigt får vi en bild av de kommande årens behov av fjärrvärme vilket underlättar för oss inför kommande investeringar, säger Katja Nylén.

För tredje året har Lidköping Energi låtit det oberoende konsultföretaget Profu ta fram ett klimatbokslut över bolagets totala klimatpåverkan. Klimatbokslutet visar en beräkning av utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten tillsammans med de utsläpp som undvikits tack vare att Lidköpingsborna kunnat använda fjärrvärme framför andra mindre klimatsmarta alternativ. För 2018 blev den undvikna utsläppen 41 700 ton CO2e mer än de tillförda.

Bolagets tidigare klimatbokslut gäller åren 2015 och 2016. De gav samma entydiga svar: Fjärrvärme är inte bara en trygg och smidig uppvärmningsform för kunden, utan även ett kvitto på att ha gjort ett klokt miljöval jämfört med alternativa energilösningar.
- Avfallsförbränning har tyvärr fått en oförtjänt negativ klang, därför är det extra viktigt att visa på den samhällsnytta vi gör, säger Johan Ekblad.

Ekonomisk och miljömässig vinst
Om Lidköping Energis bidrag till minskad klimatpåverkan värderats ekonomiskt med hjälp av den svenska koldioxidskatten, motsvarar de reducerade utsläppen
47 miljoner kronor* enbart under 2018. Sett ur ett miljöperspektiv innebär de reducerade utsläppen samtliga Lidköpingsbors bilkörning under tio månader
eller två flygresor till Rom tur- och retur för samtliga kommuninvånare.
- Vi kommer fortsätta investera i vår verksamhet för att minska vår egen klimatpåverkan ytterligare. Vi kör till exempel redan våra lastmaskiner med biodiesel och ser över möjligheten med eldrivna servicefordon, säger Klas Hallgren, tillförordnad VD.

* Beräknad koldioxidskatt 1,12 kr per kg CO2

För mer information, kontakta:
Johan Ekblad, Miljösamordnare Lidköping Energi
Tel: 0510-77 00 17
Klas Hallgren, tf. VD Lidköping Energi
Tel: 0510-77 08 74

Pressmeddelande i PDF-format hittar du här.


Lidköping Energi utökar kunddialogen med klimatdialog
2019-04-29

Kommunalägda Lidköping Energi är sedan 2018 medlem i Prisdialogen. Prisdialogen är en nationell modell för lokal dialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme, vars syfte är att stärka kundernas infl ytande. Nytt för 2019 är att Lidköping Energi utökar kunddialogen till att även innefatta lokala klimat- och miljöfrågor
- Vi vill vara transparanta gentemot våra kunder med vår prismodell, men även hur vi arbetar med miljöfrågor samt vår miljönytta, säger bolagets Värmenätschef Katja Nylén.

Medlemskapet i Prisdialogen innebär en stärkt ställning för kunden och genom ökad insyn är målet ett rimligt, förutsägbart och stabilt pris på fjärrvärme. Lidköping Energi har under 2018 haft flera samrådsmöten med representanter från olika kundgrupper där bolaget presenterat ekonomi, framtidsplaner samt fördelning av intäkter och kostnader. Under 2019 har bolaget valt att komplettera Prisdialogen med Klimatdialogen vars syfte är att uppnå minskad klimat- och miljöpåverkan.

Målet är att representanter från de olika kundgrupperna tillsammans med representanter från bolaget gemensamt diskuterar och inspirerar varandra samt tar fram planer för lokalt arbete kring klimat- och miljöfrågor.

Bättre framtidsplanering
I början av april samlades därför kundrepresentanter till Pris- och Klimatdialog hos Lidköping Energi.
- Vi ser att Prisdialogen hjälper våra kunder med bättre underlag för sin egen budgetering och framtidsplanering. Samtidigt får vi en bild av de kommande årens behov av fjärrvärme vilket underlättar för oss inför kommande investeringar, säger Katja Nylén.

Nytt för i år var att kundrepresentanterna fick presentera sina egna energi- och klimatmål för de kommande åren samt att Lidköping Energi presenterade sina miljömål.
- Vår förhoppning med Klimatdialogen är att vi, tillsammans med våra kunder, gemensamt kan hitta och genomföra åtgärder för minskad klimatpåverkan, säger bolagets Miljösamordnare Johan Ekblad.

Fossilfritt Sverige
Lidköping Energi informerade vidare om den miljönytta som görs genom energiåtervinning av avfall som annars skulle förbränts utan att energin tagits om hand eller lagts på deponi. Bolaget skrev nyligen under Fossilfritt Sveriges gemensamma färdplan för fossilfri uppvärmning, där visionen är att uppvärmningssektorn ska vara helt fossilbränslefri år 2030 och år 2045 vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen.

För mer information, kontakta:
Katja Nylén, Värmenätschef Lidköping Energi
Tel: 0510-77 02 91
Klas Hallgren, tf. VD Lidköping Energi
Tel: 0510-77 08 74

Pressmeddelande i PDF-format hittar du här.


Lidköping Energi vidtar nya åtgärder mot lukt
2018-11-08

Nu vidtar Lidköping Energi nya åtgärder mot de luktproblem som rapporterats från anläggningen under sommaren 2018. Utökad balning och en luktpanel är exempel på planerade åtgärder.
- Att bli helt luktfria är svårt, men vi ska göra allt vi kan för att minska antalet klagomål. Sommaren 2018 var utmanande på många sätt och vi måste se till att kunna hantera liknande förutsättningar framöver, säger VD:n Peter Johansson.

Att förbränna avfall är bra ur miljösynpunkt. Men det finns också utmaningar i logistiken med att transportera, hantera och förvara avfallet innan det slutligen hamnar i pannorna. Lidköping Energis hanteringsrutiner bygger på att minimera att lukt sprids från anläggningen. Exempelvis prioriteras alltid hushållsavfall för förbränning, och korttidslagras endast vid speciella behov.
- Varmt väder, brand i bränslelagret, låga energibehov och ogynnsamma vindar har tyvärr bidragit till att anläggningen förorsakat mer lukt än vad som är acceptabelt under 2018, konstaterar Peter Johansson.

Flera åtgärder utvärderas
Bolaget har nu tagit fram ett antal åtgärder, som han hoppas ska bidra till att både minska uppkomsten av lukt och spridning av den.
- Just nu utvärderar vi ett antal olika alternativ. De ska vara kostnadseffektiva för att inte påverka våra kunders taxor. Målet är förstås att ha en effektiv och miljösmart förbränningsanläggning som inte stör lidköpingsborna och vi lovar att göra allt vi kan, understryker Peter Johansson.

Utökad balning och luktpanel
Åtgärderna som nu utvärderas är bland annat att kalla in extra resurser för balning under intensiva perioder samt att flytta leveranser av avfall till vinterns eldnings-säsong i den mån det är möjligt.

Dessutom ska en luktpanel tillsättas som får i uppgift att rapportera lukter direkt till Lidköping Energi. Om lukten bedöms komma från verksamheten kan orsaken utredas direkt.

Förbättrad ventilation
Lidköping Energi ser också över befintlig ventilations-utrustning och utvärderar förbättringsåtgärder.
- Avfall luktar, men i år har det varit för många störningar. Under 2019 hoppas vi på betydligt färre klagomål, säger Peter Johansson.

För mer information, kontakta:
Peter Johansson, VD Lidköping Energi
Tel: 0510-77 02 90

Pressmeddelande i PDF-format hittar du här.


Lidköping Energi utan anmärkning i miljörevision
2018-10-23

Kommunägda Lidköping Energi får med beröm godkänt i årets miljörevision och certifieras återigen helt utan avvikelser, enligt nya ISO 14001:2015.
- Det här är ett kvitto på att vi arbetar långsiktigt och strukturerat på rätt sätt med miljöfrågorna i alla led. Det känns väldigt bra, säger bolagets miljösamordnare Johan Ekblad.

RISE (Research Institutes of Sweden) konstaterar efter vårens utvärderingsarbete att Lidköping Energi uppfyller alla krav. Man konstaterar också att Lidköping Energi de senaste åren gjort målmedvetna investeringar för att förbättra verksamhetens miljöprestanda.
- Vi har länge haft en ambition att både bli tydligare och arbeta mer målmedvetet med de här frågorna. Det är roligt att det också uppmärksammas i revisionsrapporten, säger bolagets tekniske chef, Christoffer Widén.

Minskad fossilanvändning och bättre vattenrening
I revisionsrapporten konstaterar RISE att det finns en hög kompetens inom alla nivåer i företaget när det gäller miljöarbete, och att bolaget fått stora positiva effekter utifrån sina beslut om förbättringar.
- Vi har bland annat byggt en ackumulatortank för lagring av uppvärmt vatten, som gjort att vi under hela 2017 i stort sett inte eldade med fossila bränslen över huvud taget. Dessutom har vi förbättrat vattenreningen så mycket att samtliga metallemissioner minst har halverats under de tre senaste åren, påpekar Christoffer Widén.

Små justeringar ger långsiktigt resultat
Chefen för bränslehantering, Lars Gustavsson, pekar också på en rad åtgärder som tillsammans ger stora effekter på lång sikt.
- Vi har bland annat kompletterat med utökad städning på området. Dessutom har vi sett över och effektiviserat logistikflödet kring mottagning och hantering av avfallet. Alla enskilda insatser bidrar till att skapa en kultur inom bolaget. Vi uppmuntrar förslag och idéer som kan leda till ytterligare förbättringar som stärker vår roll som både en hållbar leverantör av energi och en pålitlig partner för våra avfallskunder, betonar Lars Gustavsson.

Förbättringsarbetet fortsätter
Även om ISO-revisionen gör stora tummen upp, så finns det alltid förbättringsmöjligheter, betonar Lidköping Energis miljösamordnare Johan Ekblad.
- Tillsammans med RISE har vi identifierat ett antal mindre åtgärder som kan göra oss ännu bättre. Det inspirerar oss i det fortsatta miljöarbetet, säger han.

För mer information, kontakta:
Peter Johansson, VD Lidköping Energi
Tel: 0510-77 02 90

Pressmeddelande i PDF-format hittar du här.


Lidköping Energi ökar kunddialogen och fryser fjärrvärmepriset igen
2018-10-08

Kommunägda Lidköping Energi är nu medlem i Prisdialogen. Prisdialogen är en nationell modell för både lokal dialog och central prövning av prisändringarna på fjärrvärme och stärker kundinflytandet.
- Vi vill skapa förståelse för hur våra kostnader ser ut och vara transparenta gentemot våra kunder, säger bolagets Värmenätschef Katja Nylén.
Under 2019 blir fjärrvärmepriserna i Lidköping återigen oförändrade.

Medlemskapet i Prisdialogen innebär en stärkt ställning för kunden och genom ökad insyn är målet ett rimligt, förutsägbart och stabilt pris på fjärrvärme. Under 2018 har Lidköping Energi haft flera samrådsmöten med representanter från olika kundgrupper, där bolagets ekonomi, framtidsplaner och fördelning av intäkter och kostnader gåtts igenom.

Sedan har en prisändringsmodell tagits fram som beskriver eventuella prisändringar och hur prognosen ser ut för 2020-2021.
- På det sättet får kunderna en bättre helhetsbild och vi kan motivera eventuella justeringar på ett tydligare sätt. Dessutom får våra kunder ett bättre underlag för sin egen budgetering och framtidsplanering, vilket inte minst är viktigt för våra större kunder som använder mycket fjärrvärme, påpekar Katja Nylén.

Oförändrade priser för andra året i rad
För andra året i rad lämnar Lidköping Energi fjärrvärmepriset oförändrat, vilket innebär att 2018 års prislista gäller även 2019.
- En fortsatt hög efterfrågan på våra miljötjänster och ett stabilt kundunderlag är två av skälen. Vi gör inte heller någon justering utifrån konsumentprisindex, understryker värmenätschefen.

Pressmeddelande i PDF-format hittar du här.

Mer information om prisdialogen hittar du här.

Prisdialogens hemsida

För mer information, kontakta:
Peter Johansson, VD Lidköping Energi
Tel 0510-77 02 90


Brand i Lidköping Energis bränslelager
2018-07-30

Natten mot lördag den 28 juli uppstod en brand i ett av Lidköping Energis bränslelager. Avfallet på platsen har självantänt, till följd av den senaste tidens torka och värme. – Att avfall självantänder på det här sättet är väldigt ovanligt. Tack vare fungerande rutiner och ett snabbt agerande från vår personal kunde branden tidigt begränsas. Därmed minimerades skadorna, säger Peter Johansson, VD på Lidköping Energi.

Branden, som uppstod i Lidköping Energis bränslelager under natten mot lördag, var under kontroll på lördag morgon. Under natten mot söndag bedömdes branden släckt. Nu fortsätter arbetet med att vända och blöta avfallet för att försäkra att ingen glöd finns kvar. Under de kommande dagarna har Lidköping Energi satt in extra resurser för bevakning och hantering av avfallet.

Lidköping Energi vill rikta ett stort tack till Räddningstjänsten, Vänerhamn, XR-Miljö samt Lidköpings Trucktjänst som snabbt var på plats och var behjälpliga i arbetet med att släcka branden.

Händelserna påverkade inte drift eller leverans till kunderna under helgen och försäkringar täcker kostnaderna för släckningsarbetet. – Det här kommer inte att påverka våra kunder ekonomiskt, avslutar Peter.

För mer information, kontakta:
Peter Johansson, VD Lidköping Energi
Tel 0510-77 02 90


Villakunder kan styra sin fjärrvärme direkt i mobilen
2018-06-19

Nu blir det ännu enklare för Lidköping Energis villakunder att ha koll på sin fjärrvärmeanvändning. Som en del i det nya förmånliga serviceavtalet Trygg Värme erbjuds möjligheten att styra bostadens fjärrvärmecentral via en apptjänst i mobilen eller läsplattan. –Appen gör kunden mer medveten om sin förbrukning. Samtidigt visar våra tester att inomhustemperaturen upplevs jämnare med appstyrning, säger energibolagets värmenätschef Katja Nylén.

Lidköping Energi levererar klimatsmart fjärrvärme till totalt drygt 4 200 kunder i centralorten. Villakunderna utgör merparten och införandet av en mobil appstyrning är ytterligare ett steg mot en ännu smidigare och mer digitaliserad service, där kunden får bättre koll på sin förbrukning och kan styra sin inomhustemperatur mer exakt. I första skedet är det villakunderna som erbjuds serviceavtalet med fjärrvärmeappen, men Lidköping Energi ser också över möjligheterna att hitta smidiga digitala lösningar även för flerfamiljshus och företagskunder.

– Vi har redan ”Mina Sidor” på vår hemsida där alla våra kunder får en bra överblick över sin förbrukning, men appen tar det ett steg till, påpekar Katja Nylén.

Sänkt förbrukning och jämnare temperatur
Appen, som alltså laddas ner i mobilen eller läsplattan, gör det exempelvis enkelt att sänka innetemperaturennär man åker på semester. Temperaturer och kurvor kan också följas och styras i realtid på distans. När systemet testats har resultatet bland annat blivit lägre förbrukning och därmed sänkta kostnader för kunden.

– Den stora nyttan är att kunden får får full koll och intresserar sig för sin förbrukning på ett annat sätt. Det ökar motivationen att effektivisera sin energiförbrukning, vilket gynnar både miljön och den egna plånboken. Dessutom upplever många som testat appen att inomhustemperaturen blivit jämnare, säger Katja Nylén.

Tjänst med gratis arbetstid och service
Appstyrningen fungerar med hjälp av en temperaturgivare, en styrdosa och en särskild mjukvara som installeras av Lidköping Energi ute hos de villakunder som så önskar. Kundens direktiv via appen förmedlas sedan direkt till bostadens fjärrvärmecentral. Apptjänsten ingår i ett förmånligt serviceavtal kallat Trygg Värme. För 89 kronor i månaden samt en engångsavgift får villakunden inte bara apptjänsten, utan också en extra självriskförsäkring och gratis arbetstid vid servicearbeten.

– Vi vill erbjuda en trygg och smidig helhetstjänst som lönar sig över tid för kunden. Våra kundundersökningar visar att intresset är stort för applösningen bland villaägarna och i samspel med dem gör vi nu fjärrvärmeni kommunen till en ännu mer hållbar lösning, säger Lidköping Energis VD Peter Johansson.

Pressmeddelande i PDF-format hittar du här.

Mer information om trygghetsavtal hittar du här. 

För mer information, kontakta:
Peter Johansson, VD Lidköping Energi
Tel 0510-77 02 90
Katja Nylén, Värmenätschef, Lidköping Energi
Tel 0510-77 02 91Lidköping


Lidköping Energi i nationellt forskningsprojekt som ger effektivare avfallsförbränning
2018-03-26

I samarbete med Chalmers tekniska högskola och den statliga forsknings- och innovationspartnern RISE kommer Lidköping Energi under hösten 2018 att pröva rest produkter från gjutformar som bäddmaterial i fjärrvärmepannorna, istället för ny natursand. Det förväntas ge ännu effektivare förbränning, samtidigt som gjuteri branschens restprodukter kommer till nytta.

Bäddmaterial i form av sand behövs för att sprida ut värmen och effektivisera förbränningen av avfall och biomassa i vissa panntyper. Sanden fungerar ungefär som heta stenar i en eldstad, där luften som reglerar förbränningen blåses in underifrån genom sandbädden.

70 000 ton läggs på hög varje år
Enbart Lidköping Energi förbrukar varje år omkring 2 000 ton ny natursand i sina pannor. Samtidigt lägger gjuteri branschen årligen cirka 70 000 ton slagg på hög, även om en stor del också används som fyllnadsmaterial. I tillverkningsprocessen används sanden för att göra formar eller kärnor vid gjutning av olika stålgods. Merparten av den nya sanden återanvänds flera gånger, men den årliga resten är ändå stor. – Det gynnar förstås både fjärrvärmeoch gjuteribranschen om vi kan ta tillvara på ytterligare en restprodukt som annars inte kommer till nytta, påpekar Lidköping Energis projektledare BengtOlof Andersson.

Järnrester ger bättre förbränning
Restprodukten från gjutformarna innehåller dessutom järn som ger bäddmaterialet syrebärande egenskaper. Det får i sin tur en positiv effekt på förbränningen i värmepannorna. – Genom den här typen av branschöverskridande samarbeten kan vi nu utveckla en ännu mer effektiv och hållbar förbränningsprocess, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Vi kan minska våra inköp av ny natursand och förbättra förbränningen i våra pannor, samtidigt som gjuteribranschen minskar kostnaderna för deponi, konstaterar BengtOlof Andersson.

Storskaligt test hösten 2018
Lidköping Energi har tillfrågats om att ingå i forskningsprojektet tack vare sin långa erfarenhet inom avfallsförbränning. Ett storskaligt test med gjuterisand som bäddmaterial planeras under hösten 2018, tillsammans med Chalmers och Research Institutes of Sweden (RISE). Det är ett oberoende statligt forskningsinstitut med uppdrag att bland annat bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Pressmeddelande i PDF-format hittar du här.

För mer information, kontakta:
Bengt-Olof Andersson, Projektledare Lidköping Energi
Tel 0510-77 00 06


Nytt starkt klimatbokslut för Lidköping Energi
2018-02-13

När Lidköping Energi producerar fjärrvärme, hetvatten, ånga och el till den lokala marknaden gör bolaget, tillsammans med alla sina kunder, samtidigt en insats för miljön. Modellen att återvinna energi ur restavfall innebar att utsläppen av växthusgaser bara under 2016 reducerades med 47 600 ton, jämfört med om energin skulle framställts på andra sätt. Det visar vårt senaste klimatbokslut.

Lidköping Energi producerar varje år cirka 410 GWh fjärrvärme och el. Det täcker bland annat värmebehovet för 90 procent av Lidköpings centralt belägna bostäder och över 60 procent av vad den lokala industrin förbrukar. 99,6 procent av fjärrvärmen produceras av återvunna eller förnybara bränslen.

Minskar utsläppen av växthusgaser
Modellen att genom högeffektiv förbränning återvinna energin ur restavfall från både företag och hushåll är i praktiken också en miljöinsats. Lidköping Energis andra klimatbokslut, som tagits fram av det oberoende miljöutredningsföretaget Profu, visar att avfallsförbränningen i Lidköping under 2016 bidrog till att minska utsläppen av så kallade koldioxidekvivalenter (CO2e) med 47 600
ton. Om Lidköping Energis produktion ersatts med andra alternativ, så hade utsläppen av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen med andra ord varit betydligt större.
– När allt avfall har källsorterats ser vi till att utnyttja det som blir kvar maximalt i vår produktion av både värme och el. I samband med förbränningen renar vi dessutom avfallet från gifter och metaller, säger Lidköping Energis Miljösamordnare Johan Ekblad.

Bolagets första klimatbokslut gjordes 2015 och det gav samma entydiga svar som för 2016: Fjärrvärmesystemet är inte bara tryggt och smidigt för kunderna, utan alla som ansluter sig till det lokala fjärrvärmenätet gör också ett bra miljöval jämfört med att satsa på andra befintliga energilösningar.

Reducering motsvarande nio månaders biltrafik
I klimatbokslutet beräknas hur mycket Lidköping Energis verksamhet påverkar klimatet genom sina egna utsläpp av växthusgaser. Det kan vara i form av exempelvis transporter och energiförbrukning, så kallad
tillförd klimatpåverkan. Samtidigt beräknas hur mycket klimatpåverkan som undvikits tack vare att lidköpingsborna kunnat använda fjärrvärme istället för andra vanliga alternativ. För 2016 konstateras att den undvikna klimatpåverkan blev 47 600 ton större än den tillförda. De reducerade utsläppen motsvarar vad all biltrafik i Lidköping släpper ut under nio månader.

En miljöguide
VD Peter Johansson ser klimatbokslutet som en viktig miljöguide för Lidköping Energi.
– Vi kommer att fortsätta investera i vår verksamhet för att ytterligare minska vår egen klimatpåverkan och här ser vi redan en ytterligare förbättring mellan åren 2016 och 2017. Samtidigt ska vi bli ännu bättre på att inspirera lidköpingsborna att tänka hållbart i sin egen vardag, säger Peter Johansson.


Hela rapporten hittar du här.

Pressmeddelande i PDF-format hittar du här.

För mer information, kontakta:
Peter Johansson, VD Lidköping Energi
Tel 0510-77 02 90
Johan Ekblad, Miljösamordnare, Lidköping Energi
Tel 0510-77 00 17


Ingen prishöjning på fjärrvärmen i Lidköping
2018-01-29

Kommunägda Lidköping Energi lämnar priset oförändrat under hela 2018 för sina 4 200
fjärrvärmekunder.
– Tack vare effektiviseringar i verksamheten kan 2017 års fjärrvärmepris fortsätta att gälla för både privatkunder och företag. Det stärker ytterligare fjärrvärmens position som en hållbar och prisvärd lösning, säger bolagets VD Peter Johansson.

Lidköping Energi har de senaste åren gjort målmedvetna investeringar för att effektivisera värmeproduktionen vid kraftvärmeverket i Östra hamnen. Effektiviseringarna gör att energibolaget nu kan avstå en höjning av fjärrvärmepriset 2018.
– Ett bra exempel är ackumulatortanken, där vi kan lagra hett vatten för fjärrvärmesystemet. Ackumulatorn fungerar som en stor energitermos och gör att vi inte behöver förlita oss på fossilolja under kalla dagar eller när något strular. Det innebär i slutänden sänkta kostnader och det är något som givetvis även gynnar våra kunder, säger driftchef Henrik Sasse.

99,6 procent återvunnet eller förnybart
Tre fjärdedelar av Lidköping Energis produktion består av fjärrvärme och totalt löser det kommunägda energibolaget drygt 90 procent av uppvärmningsbehovet för Lidköpings alla bostäder i tätorten, samt 60 procent av industrins energibehov. Lidköping energi återvinner energi ur restavfall och 99,6 procent av fjärrvärmen produceras av återvunna eller förnybara bränslen. Fjärrvärmen distribueras sedan
i form av cirkulerande hetvatten via ett väl utbyggt ledningsnät i Lidköpings centralare delar. Hos varje kund finns en anläggning som reglerar den individuella förbrukningen till vattenburna element och för uppvärmningen av varmvatten.

Kunderna är en del av kretsloppet
Värmenätschefen Katja Nylén konstaterar att fjärrvärmekunderna är en del av det lokala kretsloppet, eftersom de gör det möjligt att återanvända restavfall och omvandla det till klimatsmart energi.
– Därför känns det extra bra att kunna ligga kvar på en oförändrad prisnivå. Beslutet gäller även våra leveranser av hetvatten och ånga till processindustrin, påpekar Katja Nylén.


Aktuell prislista för privatkunder hittar du här.
Aktuell prislista för företagskunder hittar du här. 

Pressmeddelande i PDF-format hittar du här.

För mer information, kontakta:
Peter Johansson, VD Lidköping Energi
Tel 0510-77 02 90
Katja Nylén, Värmenätschef, Lidköping Energi
Tel 0510-77 02 91


Lidköping Energi har drygt 50 anställda och ägs av Lidköpings kommun. Dygnet runt förser bolaget drygt 4 200 kunder i Lidköping med driftsäker och klimatsmart fjärrvärme, hetvatten och processånga som framställs genom förbränning av restavfall. Bolaget producerar även el. Genom kostnadseffektiva
och moderna energisystem är ambitionen att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle.