Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme - Hur fungerar det?

 
Fjärrvärme är en enkel, trygg och hållbar uppvärmningsform. Att fjärrvärmen i Lidköping produceras av restavfall innebär att du bara genom att vara kund till oss bidrar med stor klimatnytta varje år.

Fjärrvärmenätet är utbyggt i hela centralorten. Utbyggnad sker i samband med nybyggnationen av småhus i tätortens ytterområden. Värmeverkets abonnenter förses med värme genom de 43 mil rör som under åren lagts ned i marken. För att undvika korrosion i rören har fjärrvärmevattnet gjorts syrefattigt. Energin i vattnet växlas över till abonnenten i en central (värmeväxlare) i respektive fastighet. Vattnet återvänder sedan till värmeverket för att värmas och därefter skickas ut på nätet igen. Det upphettade vattnet som pumpas ut på nätet håller en temperatur mellan 80-120 °C. Variationen beror på om det är sommar eller vinter.

Illustration som beskriver hur fjärrvärme fungerar.

Från bränsle till värme

Huvudanläggningen PC Filen ligger i östra hamnen. Anläggningen består av fyra avfallspannor på tillsammans 70 MW samt två pannor där bioolja förbränns på totalt 30 MW. Avfallspannorna används som baslastpannor över hela året. Under vinterperioden använder vi vår ackumulator och våra biooljepannor för att täcka belastningstopparna. Vid störningar i värmeproduktionen med fastbränsle kan biooljepannorna också startas. Utöver PC Filen så finns även pannkapacitet på PC Släggan i Västra Hamnen. I denna panna eldas olja och den används mycket sällan och endast då det är störningar i den övriga värmeproduktionen. Under 2017 använde vi endast 0,4 % fossilolja i vår produktion.

Lidköping Energi producerar också el i två turbiner på tillsammans 10 MW. Energin i hushållsavfall från kommuninvånare i Lidköping omvandlas därmed både till värme och el. Rökgaserna som bildas leds genom en cyklon och därefter till ett slangfilter. Det mesta av stoft och miljöskadliga ämnen fångas upp i denna process. Därefter leds röken in i en våt process med efterföljande rökgaskondensering. Vatten spolas på röken för att utvinna ytterligare energi samt tvätta bort de miljöskadliga ämnen som inte fångades upp i det torra steget. Förorenat vatten behandlas i ett internt reningsverk till närmast dricksvattenkvalitet.

Friskare luft med fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Tekniken går ut på att hett vatten produceras i en central anläggning och distribueras via ett lokalt rörsystem. Genom detta värms bostäder, skolor och andra lokaler upp. Fjärrvärme är resurssnål och miljövänligt eftersom återvinningsgraden är 100 procent

Miljönytta på många sätt

Att förbränna avfall innebär att det släpps ut färre växthusgaser. En annan positiv sida med förbränningen är att vi samlar ihop gifter och farliga partiklar i avfallet med våra avancerade reningssytem, som annars hade kunnat hamna i naturen. Våra rökgaser, till exempel, både våt- och torrenas. Systemen kombineras för att få ännu bättre reningseffekt. Vår våta rening innebär också att ytterligare värme kan utvinnas under reningen och skickas ut som fjärrvärme genom så kallad rökgaskondensering. I processvatten från våt rökgasrening och rökgaskondensering samlas många av de föroreningar som funnits i avfallet och de som bildats under förbränningen. Vattnet renas före utsläpp och är på många punkter renare än dricksvatten