Samråd

Samråd enligt 6 kap miljöbalken för PC Filen

 

Lidköping Energi AB (LE) bedriver energiproduktion på fastigheten Filen 1 i Lidköpings kommun. Bolaget har för avsikt att ansöka om ändringtillstånd för verksamheten.

 

Planerade ändringar

De två äldsta fastbränslepannorna som varit i drift sedan anläggningen togs i drift 1985 börjar bli uttjänta. Detta leder till ett allt högre underhållsbehov och de får svårare att hålla godkända miljövärden. Det finns två alternativ, omfattande renovering av pannorna eller ersättning av pannorna. LE har valt att de båda pannorna ska ersättas med en ny panna.

Den nya pannan har 3-5 MW lägre effekt än de två som den ersätter. För att ersätta den minskade effekten kommer LE effekthöja panna 6 från 24 till 29 MW tillförd effekt.

Fjärrkyla kan bli en efterfrågad produkt i framtiden. Därför vill LE skriva in i tillståndet att vi får använda producerad energi och befintligt kylvattenuttag för produktion av fjärrkyla.

Några villkor behöver ändras för att bl.a. åstadkomma teknikneutrala krav, ta bort hänvisning till upphävd lagstiftning och godkänna förbränning av biobränsle och impregnerat trä.

Ändringarna ryms inom ramen för befintligt tillstånd och påverkar inte mängden avfall som förbränns eller anläggningens sammanlagda effekt. Därför bedömer LE att ändringarna inte kommer innebära någon betydande miljöpåverkan. Ändringarna kommer om något innebära minskad miljöpåverkan genom att anläggningen moderniseras och får totalt sett bättre reningskapacitet.

Ändringarna kommer ske i befintliga byggnader.

 

Samråd och synpunkter

Verksamheten kommer att tillståndsprövas enligt miljöbalken. Den verksamhet som vi planerar är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Prövningen omfattar en rad moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka kommande beslut. Denna information är ett led i samrådsprocessen. Det ska genomföras innan ansökan upprättas och ges in till Mark- och miljödomstolen. Vi som sökande ska lämna upplysningar till de berörda så att de ges möjlighet att fråga och lämna synpunkter. Den här informationsskriften är avsedd att tillgodose upplysningsskyldigheten.

Synpunkter om ansökan ska skriftligen ha kommit in senast 28 februari 2019 till: info@lidkopingenergi.se eller Lidköping Energi, Sjöhagsgatan 8, 531 40 Lidköping.

 

 Samrådsunderlag (pdf)

 Schematisk bild rökgasrening (pdf EN)

 Tillståndsprövning (pdf)

 Översikt 500-1000m (pdf)

Kontakta ossDriftinfo