Vad innehåller avfallet?

VAD INNEHÅLLER AVFALLET?

På Lidköping Energi återvinner vi energin i restavfall. Det innebär att avfallet vi förbränner inte längre kan återanvändas eller återvinnas - vilket alltid ska vara de första alternativen. När återvinningssystemet gjort sitt så är det bästa alternativet att återvinna energin i avfallet genom förbränning. Då har avfallet utnyttjats maximalt. Av den totala mängden avfall vi förbränner är 71 % grovavfall och 29 % är källsorterat hushållsavfall. 

Bild på när personal hämtar sopor.

KATEGORI A ↑

Kategori A innehåller hushållsavfall - alltså avfall som uppstår i våra hushåll, t.ex. matrester, blöjor och så vidare. Hushållsavfallet har källsorterats så att obrännbart och farligt avfall tagits bort. Eftersom hushållsavfallet innehåller avfall som kan ruttna är det alltid prioriterat för förbränning framför verksamhetsavfall. Om det behövs sönderdelas först avfallet i vår kvarn.

KATEGORI B ↓

Kategori B innehåller restavfall från industri och byggnation. Till exempel brännbart industri- och byggavfall, brännfraktioner från sorteringsanläggningar, brännbart grov- och trädgårdsavfall, träavfall, lastpallar och emballage med mera. I de fall avfallet är förkrossat blandas det med kategori A för direkt förbränning. I annat fall sönderdelas det i kvarnar före förbränning. Kategori B kan balas och lagras på vår gård för framtida förbränning.

Bild på en grävskopa.

Vi bränner avfall i kategori A och B

Kategori A och Kategori B är de primära kategorierna av avfall som vi förbränner. Vi blandar avfallet så att våra pannor får precis rätt mix av avfall för att prestera på bästa sätt avseende miljö och effekt. När vi blandat till rätt mix av avfall får vi ut ca 3 MWh energi per ton avfall. Jämförelse: energin i en m3 olja är cirka 10 MWh.

 
 

1 ton avfall = 3 MWh energi

Kategori C

Kategori C innehåller specialavfall som endast tas emot i begränsad omfattning efter överenskommelse. Det kan handla om svårhanterat material som till exempel storsäckar från lantbruket, plastband, slangar, rep, heltäckningsmattor och tyger. 

Obrännbart, olämpligt och farligt avfall

Obrännbart, olämpligt samt avfall som är klassat som farligt avfall tar vi aldrig emot. 

Avfallet vi importerar

Avfallet vi importerar och förbränner i vår anläggning regleras och kontrolleras strikt. För att få transportera avfall inom EU krävs tillstånd från respektive lands myndigheter – i Sverige lämnar Naturvårdsverket ut transporttillståndet. Utöver miljöinstanserna ska också tull, länsstyrelse och den kommunala miljönämnden kontaktas. Vi upprättar kravspecifikationer för vad avfallet får innehålla och tar då hänsyn till energiinnehåll, klimat och miljö för att processen i sin helhet ska bli så effektiv och klimatvänlig som möjligt. Vi har en ständig diskussion med våra leverantör angående avfallets kvalitet och påtalar alltid eventuella brister. Vi utför också regelbundna kontroller av det levererade avfallet hos oss på anläggningen.

Miljöbild på ett fartyg på vänern.

LUKT IFRÅN VERKSAMHETEN

Det avfall som balas på vår gård är till största delen verksamhetsavfall som inte kan komposteras. Avfallet ruttnar därmed inte heller. Avfall som kan ruttna, hushållsavfall ifrån närområdet, prioriteras alltid för  direkt förbränning som minimerar risken för att lukt sprids. Luften i vår tippficka och våra hallar sugs in med hjälp av fläktar och används vid förbränningen. För att minimera risken att avfall sprids från vår anläggning har vi höga stängsel runt om anläggningen. Vi har också regelbundna kontroller av skadedjursbekämpare på området.